Pics: Anish Ninath, Vysakh, Bharath Jagadeesh, Rahul Dev, Sarath S Karanchira

SHARE